цены в крыму

ITAR-TASS 35: NOVOSIBIRSK, RUSSIA. SEPTEMBER 05. An elderly woman looks at a bread counter. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Zinin)

35. Ðîññèÿ. Íîâîñèáèðñê. 5 ñåíòÿáðÿ. Â òîðãîâîì îòäåëå «Õëåá» ãîðîäñêîãî óíèâåðñàìà. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Âëàäèìèð Çèíèí

Добавить комментарий